dzisiaj jest: 24 marca 2018. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
wersja polska
Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

ODEZWA WÓJTA GMINY FAŁKÓW DO MIESZKAŃCÓW GMINY FAŁKÓW W SPRAWIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy

 

Pragnąć dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców naszej Gminy korzystając z uprzejmości Państwa Radnych i Sołtysów celem przekazania spostrzeżeń jakie nasuwają się w zakresie gospodarowania wodą i odprowadzaniem ścieków z gospodarstw domowych na terenie Gminy Fałków.

 

Informuję, że z ilości ujmowanej wody przez studnie na ujęciach wodociągowych, część wody jest pobierana poza wodomierzami, co powoduje, że część odbiorców wody nie rejestruje dokonywanego poboru wody.

 

Ujęcia wody na terenie Gminy Fałków pracują zwłaszcza w okresie letnim przy pełnym obciążeniu eksploatacyjnym w zakresie ujmowania i dostarczania wody pitnej, która w znacznej ilości przeznaczana jest przez mieszkańców dla podlewania trawników, ogródków, upraw przydomowych, a także pobierana z hydrantów do różnych celów.

 

Odczyty wodomierzy rejestrują jednak mniejsze ilości dostarczonej wody.

 

Oznacza to, że część pobranej wody następuje poza układami pomiarowymi, a to poprzez dodatkowe lub nie zgłoszone do opomiarowania przyłącza wodociągowe.

 

Dlatego też zwracam się z apelem, aby Ci odbiorcy wody, którzy wykonali dodatkowe przyłącza nawet z własnej instalacji przed głównym wodomierzem zgłosili tą okoliczność do Gminy Fałków celem zawarcia stosownej umowy.

 

Proszę też Tych, którzy nie opomiarowali także dotychczas wykonanych przyłączy wodociągowych i ich wykonania dotychczas nie zgłosili do dostawcy wody.

 

Mam świadomość, że wzywanie mieszkańca wspólnoty samorządowej do wykonania obowiązku jest dla Wójta czynnością niepopularną i trudną, ale niestety konieczną z racji złożonego ślubowania według roty określonej art. 29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz, 446 ze zm.) zobowiązującego do wypełniania powierzonych obowiązków zgodnie z prawem i dla dobra wspólnoty samorządowej.

 

Mając zatem powyższe faky na względzie, zaniechanie tego obowiązku, powodowałoby naruszenie prawa i nierównego traktowania mieszkańców, bowiem większość z przyjętego zobowiązania wywiązała się dokonując zgłoszenia przyłącza do opomiarowania i zawarcia umowy. 

 

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 28 ust.1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) o treści; „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

 

Apeluję zatem o dobrowolne dopełnienie obowiązku, przed rozpoczęciem koniecznej kontroli, którą zmuszony jestem podjąć w tym zakresie.

 

W przypadku stwierdzenia nie opomiarowanego poboru wody, nie będzie możliwe odstąpienie od zastosowania wskazanej kary, którą nakłada Sąd z obciążeniem także za pobór wody za okres wsteczny.

 

Apeluję także, aby te nieruchomości, które mają stworzone warunki do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej dopełniły obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego, a który wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1289).

 

Brak zawiadomienia o podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej powoduje kare ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 zł stosownie do art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 201 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powołanej wyżej.

 

Ponadto przypominam o sposobie korzystania z urządzeń kanalizacyjnych o czym stanowi art. 9. powołanej ustawy z dnia 07.06.2001 r

 

 
 
 

 

„1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

  
 

2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

   
 

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

   
 

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

  
 
 

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

  
 
 

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

  
 
 

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

    
 

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

  

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

  

b) stacji krwiodawstwa,

  

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

    

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

 

   

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.”

 

 
 

 

Z wyrazami szacunku 

Henryk Konieczny - Wójt Gminy Fałków