Logo Fałków Gmina

Inwestycje

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2018 roku

 1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie Fałków. Łączna wybudowana długość sieci wyniosła  5100m kanału grawitacyjnego i 7230mb kanału tłocznego. Łączna wartość inwestycji, uwzględniająca koszty robót budowlanych a także  koszty usług inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego wyniosła 4.558.489,85 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.993.415,00zł
 2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Fałków. Zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich, polegające na przebudowie dróg powiatowych poprzez ułożenie nowej warstwy z masy bitumicznej na zniszczonych nawierzchniach dróg, przebiegających na terenie gminy Fałków. Zadanie obejmuje przebudowę dróg, objętych wnioskiem o dotacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków – Starzechowice-Turowice-Sulborowice-gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 1+005 – 1+995 na długości 990mb (odc.1 Fałków), w km 2+095 – 2+995 na długości 900mb (odc.2: Fałków)-Starzechowice) w km 4+165 – 5+065 na długości 900mb (odc.3 Starzechowice)” współfinansowanego w 50% ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej finansowanych i po 25% z budżetu Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich a także przebudowa dróg powiatowych przy udziale po 50% Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich.
 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Czermno w Gminie Fałków  od km 0+000 do km 0+414 i od km 0+000 do km 0+122 oraz dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Fałków. Zadanie polegało na przebudowie ulicy Cmentarnej w Czermnie i dróg w miejscowościach: Sulborowice, działka ewid nr 153, dł 222mb x 3mb; Sulborowice, działka ewid nr 117 i 115, dł 995mb x 3,2mb; Skórnice, działka ewid nr 345, dł 200mb x 3mb; Skórnice, działka ewid nr 368, dł 80mb x 3mb; Skórnice Poręba, działka ewid nr 598 i 616, dł 980mb x 3mb; Poręba, działka ewid nr 617, dł 668mb x 3mb; Stomorgi, działka ewid nr 170, dł 460mb x 3mb; Sułków, działka ewid nr 729, dł 520mb x 4mb; Stanisławów, działka ewid nr 362, 632/1, dł 740mb x 3mb; Stanisławów, działka ewid nr 152, dł 980mb x 3mb; Wąsosz działka ewid nr 813, dł 130mb x 3mb; Starzechowice Górne dł 70mb x 3,5mb; oraz odbudowie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w Wąsoszu i Starzechowicach. Łączny koszt zadania wyniósł 1.994.112,31zł

 4. Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków. Zadanie polegało na budowie kablowego oświetlenia ulicznego  w miejscowościach: Gustawów,  Czermno - Kolonia, Poręba, Sulborowice oraz budowie oświetlenia ulicznego w postaci lamp fotowoltaicznych w Czermnie, Olszamowicach i Rudzisku. Wartość zadania 301.765,74zł

 5. Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w gminie Fałków. Zadanie polegające na budowie dwóch placów zabaw w Zbójnie i Budach zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO RYBY na lata 2014-202. Łączna wartość zadania wyniosła 158.834,00zł w tym 82.500,00 zł pochodziło z udzielonej dotacji

 6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórniach. Zadanie realizowane przy współpracy z OSP Fałków. Wartość zadania 361.000,00zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą"

 7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turowicach. Zadanie realizowane przy współpracy z OSP Turowice. Wartość zadania 359.000,00zł w tym 200.000,00 zł pochodziło dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielonej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Nad Czarną i Pilicą"

 8. Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie. Zadanie polegało na doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne. Wartość zadania wyniosła 31.458,00zł w tym 23.037,00zł pochodziło z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach

 9. Budowa chodników przy drogach publicznych w gminie Fałków. Zadanie polegało na budowie chodników przy drodze gminnej w Czermno-Kolonii o dł.76mb i przy drogach w Skórnicach o łacznej długości 1342mb. Wartość inwestycji wyniosła 325.237,53zł

   

   

   

   

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2017 roku

 

 1. Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Fałków, w miejscowościach: Szreniawa długości 450mb i szerokości 3,5m; Stanisławów 1210mb x 3,0mb; Fałków, ul.Piaski, 192,0mb x 3,0mb; Wola Szkucka 140,0mb x 3,0mb oraz 76,0mb x 3,0mb; Sulborowice (Ług) 1110,0mb x 3,0mb; Reczków 975,0mb x 3,0mb; Fałków ul.Podchojna, 280,0mb x 3,0mb a także utwardzenie pobocza z kostki betonowej naprzeciwko szkoły podstawowej, Fałków ul.Glinianki o wymiarach 120,0mb x 2,5 mb. Wartość zadania: 555.185,49 zł brutto
 2. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Czermno – Olszamowice o łącznej długości 1450 mb. W ramach zamówienia planuje się wykonać nową nawierzchnię asfaltową a także oświetlenie ulicy i budowę chodników. Wartość zadania 1.201.623,73 zł brutto, w tym 50 % zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar B - „WOLSKA”. W ramach zamówienia zleca się wykonanie projektu technicznego budowy dróg osiedlowych z chodnikami o łącznej długości około 2,5 km z odwodnieniem i oświetleniem drogowym a także projekt sieci wodociągowej i kanalizacji. Wartość zadania  134.000,00zł brutto
 4. Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości: Fałków, ul. Leśna, Skórnice przy drodze krajowej, Starzechowice i w Woli Szkuckiej. Koszt inwestycji 173.028,96zł

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2016 roku

 

 

 

 

 

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej w m.Wąsosz i Starzechowice. Wartość zadania 146.862,00zł

 2. Przebudowa odcinków dróg szutrowych, poprzez zmianę nawierzchni na asfaltową:

  1. Droga wewnętrzna, Fałków, ul.Przyborowie (dz.ewid.nr 732, obr. Fałków) - 5x200mb, wartość: 39 378,45 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  2. Droga wewnętrzna, Fałków, ul.Leśna (dz.ewid.nr 410, obr. Fałków) - 5x430mb, wartość: 74 078,59 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  3. Droga gminna nr 318004T Zbójno-Greszczyn (dz.ewid. nr 696 obr.Zbójno)- 4x960mb, wartość:102 021,12 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  4. Droga gminna nr 318002T Pląskowice-Bulianów (dz.ewid.nr 281, 279, 260 obr.Pląskowice)- 4x870mb + 3,7x810mb, wartość: 172 334,99 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  5. Droga wewnętrzna, Sulborowice (dz.ewid.nr 117/2)- 5x200mb, wartość: 33 837,30 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  6. Droga wewnętrzna, Pikule (dz.ewid.nr 939 obr.Smyków i 684 obr. Kolonia Czermno)- 5x1130mb, wartość: 188 122,97 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  7. Droga wewnętrzna, Smyków (dz.ewid.nr 472) 5x200mb, wartość: 37 527,30 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  8. Droga wewnętrzna, Smyków (dz.ewid.nr 287) 5x150mb, wartość: 29 409,30 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  9. Droga wewnętrzna, Olszamowice, ul.Luchmań (dz.ewid.nr 26, obr. Olszamowice) - 5x352mb, wartość: 64 225,68 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  10. Droga wewnętrzna, Olszamowice, ul.Zapocie (dz.ewid.nr 63, obr. Olszamowice) - 5x438mb, wartość: 89 152,25 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  11. Droga gminna nr 318009T Olszamowice-Fałków (na odcinku Olszamowice-Sułków; dz.ewid. nr 11 obr.Olszamowice i dz.ewid. Nr 731/1 obr.Sułków)- 4x1170mb, wartość: 134 984,26 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  12. Droga gminna nr 318009T Olszamowice-Fałków (przez m. Sułków; dz.ewid. Nr 732/1 obr.Sułków)- 3,8x400mb, wartość: 44 392,18 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  13. Droga wewnętrzna, Skórnice, ul.Leśna (dz.ewid.nr 61 i 511)- 5x590mb, wartość: 109262,75 zł, współfinansowanie 63,63% w ramach PROW

  14. Droga wewnętrzna, Kolonia Czermno ( dz.ewid nr 335) – 4x140mb, wartość: 29239,56

 3. Remont ulicy Osnowa oraz ulicy Zasadzie, w miejscowości Czermno i Kolonia Czermno w gminie Fałków o łącznej dł 1,3km i wartości 540807,77 zł, współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 50%.

 4. Remont drogi przy budynku wielorodzinnym ul. Glinianki 62 w Fałkowie, wartość: 70891,92 zł, współfinansowanie po 50% z Spółdzielnią Mieszkaniową w Opocznie

 5. Przebudowa dróg powiatowych ( współfinansowanie po 50% ze Starostwem Powiatowym w Końskich):

  5.1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr.woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 10+638 – 11+170 na długości 532 mb

  5.2.    Przebudowa drogi powiatowej Nr 0479T (Skotniki) – gr.woj. świętokrzyskiego – Wąsosz - Czermno w km 7+195 – 8+049 na długości 845 mb.

  5.3.  Przebudowa drogi Nr 0481 T Czermno – Pikule – gr.woj. świętokrzyskiego – (Góry Mokre) w km 2+390 – 3+385 na długości 995 mb

  5.4.   Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków – Studzieniec - Budy w km 6+099 – 7+094 na długości 995 mb

 6. Remont dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków, polegający na utwardzeniu dróg warstwą kruszywa, w miejscowościach: 

  Sulborowice, dł 1250m, szer 3m; Adelinów, dł 150m, szer 3m, Pląskowice, dł 200m, szer 3m; Czermno, dł 300m, szer 3m; Studzieniec, dł 300m, szer 3m; Wąsosz, dł 400 m, szer 3m. Wartośc zadania 112914,01zł, w tym 20000,00zł dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 7. Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków w miejscowościach: 1. Wąsosz; 2.Olszamowice; 3.Olszamowice-Sułków;  4.Sulborowice; 5.Sulborowice-Ług; 6.Kolonia Czermno. wartość zadania 145000,00zł

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2015 roku

 

 

 

1.Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” polegający na doposażeniu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie Urzędu Gminy o wartości 300.638,00zł został współfinansowany w 85% ze środków UE w ramach RPOWŚ 2007-2013

2. Projekt pn. „e-świętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, polegający na wykonaniu systemu informacji przestrzennej Gminy Fałków o wartości 84.967,00zł został współfinansowany w 85% ze środków UE w ramach RPOWŚ 2007-2013

3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Woli Szkuckiej o długości 5 km. Wartość zadania 1.677.000,00zł. Inwestycja została współfinansowania w 60% w ramach RPOWŚ 2007-2013

4. Budowa placów zabaw w 8 miejscowościach na terenie gminy Fałków: Gustawów, Wąsosz, Skórnice, Sulborowice, Turowice, Wola Szkucka, Starzechowice i Olszamowice. Zadanie o wartości 396.060,00zł zostało współfinansowane w 75% ze środków UE w ramach PROW

5.Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy ul.Pląskowickiej w Fałkowie o wartości 38 tys zł

6.Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości: Stanisławów, Budy, Skórnice i Sulborowice o wartości 53 tys zł

7. Dostawa wraz z montażem 7 altan dla gminy Fałków (uzupełnienie placów zabaw) o wartości 37 tys zł.

8.Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dł. 215 mb w Woli Szkuckiej za kwotę 45 tys zł

9.Remont dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków, w miejscowościach: Budy - 300mb, Czermno -1000mb, Leszczyny - 300mb, Studzieniec - 300mb, Sulborowice - 400mb, Szpinek - 400mb, Wola Szkucka - 1250mb. Wartość zadania 180.314,93zł

10.Dostawa sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich na terenie gminy Fałków, o wartości 8.115,59

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2014 roku

 

 

 

1.Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z trybunami w Czermnie. Wartość zadania 319.431,00 zł. NA realizację inwestycji Gmina Fałków pozyskała dofinansowanie w wysokości 207 000,00zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

2.Zakup taboru asenizacyjnego i urządzeń umożliwiających świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Fałków. W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy John Deere mocy 120KM oraz specjalistyczną wóz asenizacyjny o poj. 8tys litrów.  Wartość zakupionego taboru 368.200,50zł w tym Gmina Fałków pozyskała 220.182,00zł w ramach PROW 2007-2013

3.Kanalizacja sanitarna gminy Fałków - budowa oczyszczalni ścieków 2 x 300 m³ oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną - część 2. W ramach tego projektu wykonano 30 km sieci kanalizacji sanitarnej w części Fałkowa, Skórnicach, Czermnie, Kolonii-Czermnie i Olszamowicach. Wartość projektu 8.888.800,00zł. Na realizację tej inwestycji Gmina Fałków pozyskała dofinansowanie wynoszące 60% kosztów kwalifikowanych(kwoty netto)

4. Projekt pn. „Przedszkole Żyrafy Matyldy” polegający na zorganizowaniu 3 punktów przedszkolnych -2 w Fałkowie i 1 w Czermnie - które obejmą opieką po 18 dzieci każdy. Wartość 978.392,53zł. Projekt w 85% sfinansowany ze środków UE w ramach POKL

5. Projekt pn. „Wiedza i umiejętności otwierają świat” polegał na zorganizowaniu zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów wszystkich szkół w gminie. Wartość  339.444,00zł. Projekt w 100% sfinansowany ze środków UE w ramach POKL

6. Projekt pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków”  polegał na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Fałków, poprzez zakup i udostepnienie 150 beneficjentom sprzętu komputerowego wraz z łączem internetowym oraz doposażenie szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy. Wartość projektu 1.141.100,00zł Zadanie sfinansowane w 100% ze środków unijnych w ramach POIG 2007-2013

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków o kolejny reaktor. Wartość zadania 1.310.100,02zł. Inwestycja została współfinansowania w 60% w ramach RPOWŚ 2007-2013

8.Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Skórnice, Fałków, Olszamowice, Zbójno, Sulborowice, Pląskowice. Wartość inwestycji 264.450,00zł

9.Remont dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków (Stanisławów - 400mb, Sulborowice - 450mb, Smyków - 400mb, Skórnice - 530mb, Wola Szkucka - 420mb, Budy - 430mb, Czermno-Kolonia - 150mb). Wartość robót remontowych 126.317,31zł

10. Projekt pn. ‘Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Fałków” polegający na doposażeniu sal przedszkolnych o wartości 174.280,00zł w 100% został sfinansowany ze środków UE w ramach POKL 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2013 roku

 

 

 

1.Budowa sieci kanalizacyjnej obejmującą ulice w Fałkowie: Modrzewiową, Akacjową, Lipową, Wierzbową, Glinianki, Zamkową i część ul. Przedborskiej o łącznej długości około 5 km. Wartość zadania 1 mln 891 tys.zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln 153 tys zł ze środków unijnych w ramach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Rewitalizacja Rynku w Fałkowie. Wartość zadania 232 tys. Inwestycja została dofinansowana w 80% ze środków unijnych w ramach PORYBY

3. Renowacja zabytkowej figury Matki Bolesnej w rynku w Fałkowie. Wartość prac konserwatorskich 51 tys. Inwestycja została dofinansowana w 80% ze środków unijnych w ramach PORYBY

4. Renowacja przydrożnej kapliczki w Czermnie. Wartość zadania 22 tys. Inwestycja została dofinansowana w 80% ze środków unijnych w ramach PORYBY

5.Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz z bieżnią i trybunami w Fałkowie. Wartość robót wyniosła 553 tys. Inwestycja została dofinansowana w 80% ze środków unijnych w ramach PORYBY.

Boisko wielofunkcyjne w Fałkowie, zostało wyróżnione w konkursie organizowanym przez Targi Kielce oraz Echo Dnia na najlepsze świętokrzyskie inwestycje w 2013r. Wyróżnienie 11 kwietnia 2014 roku odebrał Zdzisław Skiba - Zastępca Wójta Gminy na uroczystej Gali w Kielcach. Więcej informacji o przyznanej nagrodzie pod linkiem: https://echodnia.eu/nagrody-zloty-zuraw-rozdane-oto-najladniejsze-inwestycje-2013-roku-w-swietokrzyskiem-zdjecia-wideo/ar/10172346

 

6.Remont dróg rolniczych i lokalnych w miejscowościach: Stanisławów - 100mb, Poręba - 500mb, Dobry Widok - 520mb, Czermno - 234mb, Czermno-Poręba - 1100mb. Remont nawierzchni wykonano z kruszywa, Wartość zadania 130.440,02zł

7.Remont ulic Glinianki, Zamkowej i Spacerowej w Fałkowie o długości 1094mb. Wartość inwestycji 620.382,87zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2012 roku

 

 

 

1.Remont dróg gminnych w Gustawowie, Sułkowie i Pląskowicach o łącznej długości 2,5 km i wartości całkowitej zadania 358.878,33 zł. 

2.Budowa drogi wraz z przepustem na rzece Barbarce, od Studzieńca w kierunku Olszamowic w ramach tzw. specustawy drogowej. Wartość wykonanych robót  619tys zł.

3.Remont budynku Szkoły Podstawowej w Fałkowie. Koszt zadania wyniósł 157tys.zł. w tym 50% dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4. Stworzenie 3 punktów przedszkolnych liczące po 20 dzieci każdy, w ramach POKL. Wartość projektu  pn.: „Przedszkole-marzenia się spełniają” 1.131.450,00 zł sfinansowano ze środków unijnych. Projekt realizowany do końca 2014 roku.

5. Realizacja projektu pn. Edukacja podstawą sukcesu. Celem projektu było prowadzanie zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do wszystkich szkół na terenie gminy. Wartość projektu 291 tys zł, w 100% sfinansowano ze środków UE w ramach POKL 

6. Dni Gminy Fałków – festyn rodzinny dofinansowany w kwocie 25 tys. ze środków unijnych w ramach PROW

7. Zakup nowego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Czermno, która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Pojazd typu „średni 4x4” kosztował 589.680,00zł

8. Dobudowa dodatkowych lamp i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Papiernia, Pikule, Reczków, Starzechowice Dolne w Gminie Fałków. Wartość zadania 65.437,35zł

9. Wymiana pokrycia dachowego na budynkach użyteczności publicznej w gminie Fałków. Wartość zadania 27284,34zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze inwestycje Gminy Fałków w 2011 roku

 

 

 

1. Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności 300m3/d wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej dł. 2,8km doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z ulic: Witosa, Sadowej, Leśnej i budownictwa wielorodzinnego (bloki przy ul. Zamkowej) w Fałkowie. 

 Łączny koszt budowy oczyszczalni wraz z siecią 5mln 200 tys zł, w tym Gmina Fałków pozyskała dofinansowanie wysokości 2mln 618 tys. w ramach PROW

 2. Remont dróg gminnych, lokalnych i rolniczych w miejscowościach: Olszamowice ul.Porąbka, Sulborowice-Oddziały, Sulborowice, Dobry Widok, Budy, Skórnice ul.Stara Wieś i ul.Julianowska o łącznej długości 4,5 km. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 476 tys zł

 3. Remont dróg gminnych w Fałkowie, tj: ulica Wierzbowa, Akacjowa, Modrzewiowa, Lipowa i Sadowa o łącznej długości 854mb. Ulice otrzymały nawierzchnię asfaltową oraz chodnik o szer.1,5 m po obu stronach drogi. Ponadto na ulicy Sadowej zostało wykonane oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji wyniosła 1mln 80 tys. zł. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 650 tys w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013

 4. Dobudowa dodatkowych 19 szt. opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Greszczyn, Czermno i Turowice. Wartość zadania 31.980,00 zł.

 5.Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Czermnie. Koszt około 200tys. zł. przy dofinansowaniu środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 6. Odnowa zabytkowego parku podworskiego w Fałkowie. W ramach prac rewitalizacyjnych wykonano nowe, oświetlone alejki parkowe, place, przy których zamontowano ławki i kosze, wykonano mini amfiteatr, dwa place zabaw, odnowiono i wyczyszczono fosę wokół ruin zamku, usunięto stare drzewa, wykonano nasadzenia i posiano trawę. Wartość inwestycji wyniosła 1 mln 57 tys. zł. w tym 500 tys. Gmina pozyskała z funduszy unijnych w ramach PROW, Oś 4 Leader – Odnowa i rozwój wsi.

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.