Logo Fałków Gmina

RPOWŚ 2007-13

 

„Poprawa warunków życia i wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych o długości 855 m na ulicy Sadowej, Lipowej, Modrzewiowej, Akacjowej oraz Wierzbowej w Fałkowie”

 

"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

 

Gmina Fałków, zgodnie z umową o dofinansowanie nr  UDA-RPSW.03.02.00-26-384/08-00, otrzymała unijne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr WND-RPSW.03.02.00-26-384/08, pn. „Poprawa warunków życia i wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych o długości 855 m na ulicy Sadowej, Lipowej, Modrzewiowej, Akacjowej oraz Wierzbowej w Fałkowie”. Dofinansowanie równe 60% kosztów kwalifikowanych, przyznano w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, z działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

W ramach projektu przebudowano pięć odcinków dróg gminnych o łącznej długości 854 m wraz z budową chodników o szerokości 1,5 m i oświetlenia ulicznego na ulicy Sadowej. Przebudowa istniejącej nawierzchni obejmowała poszerzenie jezdni do szerokości 5 m, oraz wzmocnienie do obciążenia wynoszącego 100 kN/oś. Powstały 72 zjazdy do pól i posesji. Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych i chodników wyniosła1623 m. W ramach inwestycji wykonano także elementy oznakowania pionowego drogi oraz zamontowane punkty oświetleniowe (9 szt.).

Koszt całkowity inwestycji wynosi: 1 094 253,81 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR  648 499,65 zł.

"E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy czy Powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.

Jednocześnie trzeba powiedzieć, że założenia tego projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwi samorządom Województwa Świętokrzyskiego pełna realizacją zadań wynikających z tej ustawy.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Strona projektu:

http://www.e-swietokrzyskie.pl/riijst/

 

 

"E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

 

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej - powiaty i gminy Województwa Świętokrzyskiego.

Koszt projektu wynosi 25 mln zł. Do refundacji przewidziane jest w 85% (21,25 mln zł); 
Koszty ponoszone będą na 3 poziomach – wojewódzkim (kwota 5,15 mln zł), powiatowym (łącznie kwota 12,04 mln zł), gminnym (102 gminy; łącznie kwota 7,81 mln zł)

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a  docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.

Odbiorcami informacji przestrzennej udostępnianej przez system są w pierwszej kolejności jednostki administracji publicznej, a w szczególności jednostki administracji samorządowej na poziomach: województwa, powiatu i gminy. Innymi spodziewanymi użytkownikami systemu są: uczelnie, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje i agencje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy regionu. 
Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), reprezentujący poprzez formułę konsorcjum pozostałych jego Beneficjentów, czyli jednostki administracji samorządowej powiatów oraz gmin.

Strona projektu: 
http://www.e-swietokrzyskie.pl/sipws/

"Kanalizacja sanitarna Gminy Fałków -budowa oczyszczalni ścieków 2x300 m3 oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków - część 2

Gmina Fałków podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.2, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

16 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Gminą Fałków w ramach Działania 4.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy Fałków – budowa oczyszczalni ścieków 2x300 m3 oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków – część 2”.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa 26,3 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) w miejscowościach Skórnice, Olszamowice, Czermno Kolonia, Czermno oraz w części m. Fałków. Projektowane jest podłączenie około 580 gospodarstw domowych, 10 obiektów użyteczności publicznej oraz 2 zakłady pracy. Łącznie z inwestycji korzystać będzie około 2000 osób. Planowana inwestycja umożliwia dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej i obsługę w zakresie gospodarki ściekowej wszystkich miejscowości na terenie Gminy Fałków. 

Koszt całkowity inwestycji wynosi prawie 10 mln zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 4,8 mln zł.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.