Logo Fałków Gmina

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Urząd Gminy w Fałkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy w Fałkowie: www.falkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.01.2012 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.04.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, zamieszczone załączniki nie mają wskazanego rozszerzenia i wielkości pliku do pobrana,
  • brakuje ostrzeżeń o automatycznym otwarciu nowego okna w przeglądarce,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym gmina@falkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 787 3535. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek urzędu usytuowany jest w Fałkowie przy ul. Zamkowej 1A.

Do budynku prowadzi wejście główne. Przed wejściem znajdują się schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy podjeździe zamontowana jest poręcz z pochwytami. Przed budynkiem, od strony ul. Zamkowej, znajduje bezpłatny parking, z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek jest 3-kondygnacyjny, w całości przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Drzwi wejściowe urzędu przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnych                                              i poruszających się na wózku.

Na wprost wejścia głównego usytuowane są schody prowadzące do pokoi na wyższych poziomach oraz winda. Wyższe kondygnacje są również dostępne dla niepełnosprawnych. Korytarze umożliwiają bezproblemowe przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością i poruszające się na wózku.

Budynek wyposażony jest w windę oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na parterze, w pobliżu drzwi wejściowych, zamieszczona jest tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia komórek organizacyjnych.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem oraz psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (44) 787 35 35.

 

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: gmina@falkow.pl, faks: 44 787 3535). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy w Fałkowie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.