Logo Fałków Gmina

Rewitalizacja

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych - z sektora MŚP-   do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego Gmina Fałków w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1406) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP  zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 dla Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Ogłoszenie o konkursie z dnia 31.12.2018r

Załącznik 1: Formularz oferty 

Załącznik 2: Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji 

Załącznik 3: Oświadczenia Oferenta 

Załącznik 4: Karta Oceny Oferty 

Załącznik 5: Oświadczenie MŚP

Załącznik 6: Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Załacznik 7: Projekt umowy partnerskiej

Załącznik 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej 

Załącznik 9: Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023

Załącznik10: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załącznik 11: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodano dnia: 11.02.2019r:

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego Gmina Fałków w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1406) do Lidera Projektu- Gminy Fałków – wpłynęła tylko 1 oferta konkursowa Partnera „J&J” Spółka Cywilna Andrzej Kowalski Marek Michalak z siedzibą w Koluszkach, ul. Brzezińska 14, 95-040 Koluszki, która spełnia wszystkie wymagania konkursu i została wyłoniona do wspólnej realizacji projektu.

Do pobrania:

1. Wynik przeprowadzonego konkursu

 

 

 

 

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023 - prośba o składanie fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć obszaru całej Gminy Fałków. 

 

Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza od dnia 09.02.2018r. do dnia 23.02.2018r.

 

Fiszki można składać na sekretariacie Urzędu Gminy adres: ul. Zamkowa 1A, 26 -260 Fałków lub przesyłać e-mailem do Pana Pawła Pękali – Urząd Gminy w Fałkowie 
e-mail: gmina.falkow@wp.pl i/lub Rafał Graczkowski – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi etap konsultacji społecznych związanych z aktualizacja „Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023”.

Wzór fiszki poniżeJ

Fiszka

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnerów spoza sektora finansów publicznych (z sektora MŚP oraz z poza sektora MŚP) do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz z poza sektora MŚP (np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, partnerzy społeczni, instytucje kultury, jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego) do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego Gmina Fałków w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1406) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz spoza sektora MŚP zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 dla Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

 

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik 1: Formularz oferty 

Załącznik 2: Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji 

Załącznik 3: Oświadczenia Oferenta 

Załącznik 4: Karta Oceny Oferty 

Załącznik 5: Oświadczenie MŚP

Załącznik 6: Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Załącznik 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej 

Załącznik 9: Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023

 

Załącznik10: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załącznik 11: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wynik konkursu

Aktualizacja Program Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016 – 2023

W dniu 30 marca 2017 roku, Rada Gminy w Fałkowie podjęła uchwałę Nr XXIII/188/2017, która zmienia treść Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023. Poniżej uchwała oraz aktualna wersja Programu

 

Uchwała Nr XXIII/188/2017

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia  30 marca 2017 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Fałków z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust 3b ustawy 
z dnia 6 października 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 383 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016 – 2023” do uchwały nr XXI/168/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”. Nowe brzmienie w/w załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

 

W związku z weryfikacją pierwotnej wersji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023” przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie DPR-I.45.29.8.9.2015.2016.2017 z dnia 03.03.2017r., do „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”  należało wprowadzić poprawki, polegające na uszczegółowieniu diagnozy obszaru rewitalizacji oraz jego podobszarów,wskazaniu horyzontu czasowego realizacji projektów oraz opisaniu systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji Programu.

 Autorzy dokumentu poprawili Program uwzględniając uwagi Urzędu Marszałkowskiego zatem przedmiotowy dokument powinien być zaktualizowany. Aktualizacja dokumentu jest niezbędna w celu uzyskania pozytywniej opinii dla „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023” i wpisania go na listę Urzędu Marszałkowskiego Programów Rewitalizacji opracowanych 
i spełniających wymogi „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) z dnia 2 sierpnia 2016r.”

Aktualny Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-23

 

Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023 przyjęty przez Radę Gminy w Fałkowie

Miło nam poinformować, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku, na Sesji Rady Gminy w Fałkowie, podjęto uchwałę Nr XXI/168/2016 przyjmującą „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”. Poniżej treść uchwały wraz z załącznikiem, tj.Programem Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-23

 

Uchwała Nr XXI/168/2016

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 28 grudnia 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust 3b ustawy z dnia 6 października 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 383 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016 – 2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów kryzysowych na terenie Gminy Fałków w płaszczyznach: gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej i społecznej. Kompleksowość działań przewidziany w rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów wymagających odnowienia.

 

Program Rewitalizacji umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji.

 

Program Rewitalizacji uwzględnia m.in. zmianę krajowych, regionalnych oraz lokalnych dokumentów strategicznych oraz propozycje mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) Gmina Fałków wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie konieczności lub braku przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Obie instytucje uzgodniły brak konieczności sporządzania takiej oceny (Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach znak pisma: NZ.9022.5.169.2016.; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach znak pisma: WPN-II.410.175.2016.ML).

 

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie powyższej uchwały.

 

Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023 przyjęty 28 grudnia 2016r

Zaproszenie do konsultacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023

 

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”. 
W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 15 listopada 2016r. 

 

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie adres: ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fałków lub wysyłać e-mailem do:

Paweł Pękala na adres: gmina.falkow@wp.pl lub

Rafał Graczkowski na adres: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”. 

Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 27.10.2016 – 15.11.2016r.

 Do pobrania:

1. Program Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023

2. Wzór formularza uwag

Zapraszenie do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć jedynie sołectw: Fałków i Czermno-Kolonia. Sołectwa te zostały wyłonione w wyniku Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych 
(1 etap konsultacji społecznych).  Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza do dnia 19 sierpnia 2016r. 

 

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie adres: ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fałków lub wysyłać e-mailem do:

Paweł Pękala na adres: gmina.falkow@wp.pl lub

Rafał Graczkowski na adres: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi 2 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”. 

 

Do pobrania:

Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH

 

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali 
i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych
 stanowiących punkt wyjścia przy tworzeniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023.

 

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 29 lipca 2016r.

 

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie adres: ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fałków lub wysyłać e-mailem do:

Paweł Pękala na adres: gmina.falkow@wp.pl lub

Rafał Graczkowski na adres: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

 

Do Pobrania:

1. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych

2. Formularz uwag

Zaproszenie do Komitetu Rewitalizacyjnego

W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny składający się przedstawicieli różnych środowisk dla których ważny jest rozwój Gminy Fałków. W związku z powyższym zapraszam chętnych przedstawicieli reprezentujących:

 • organizacje pozarządowe,

 • przedsiębiorstwa,

 • mieszkańców,

 • innych interesariuszy. 

  do zgłaszania swoich kandydatur do Komitetu Rewitalizacyjnego w terminie do dnia 
  20 czerwca 2016r. 

  Wypełnione zgłoszenia należy składać na sekretariacie Urzędu Gminy Fałków wg wzorów załączonych do niniejszego Zaproszenia 

Do pobrania: 

Zaproszenie z załącznikami

Uchwała Rady Gminy w Fałkowie o przystapieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016- 2023

 

W dniu 29 kwietnia 2016 roku podczas XIV Sesji Rady Gminy, została przyjęta uchwała nr XIV/118/2016 o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016- 2023

Do pobrania:

Uchwała Rady Gminy w Fałkowie nr XIV/118/2016

Program Rewitalizacji dla Gminy Fałków

Program Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023 umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Fałków w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie miasta i gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej 
i stworzenie warunków do jego rozwoju.

Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Program jest inicjowany i uchwalony przez Radę Gminy. Jego opracowanie obejmuje trzy etapy:

1 podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Programu (co nastąpiło 29.04.2016r. – uchwała nr XIV/118/2016),

2 wykonanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, 

3 opracowanie dokumentu Programu Rewitalizacji.

 

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa 
i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu została utworzona na stronie internetowej Gminy Fałków zakłada „rewitalizacja”, gdzie są umieszczane wszelkie dokumenty, dane oraz powołany zostanie Zespół ds. rewitalizacji składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz Komitet rewitalizacyjny w skład, którego wejdą interesariusze rewitalizacji: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu będzie m.in.:

 • aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,
 • zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia 
  w Programie Rewitalizacji,
 • monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,
 • przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.

 

Gmina Fałków zaprasza mieszkańców, a także organizacje pozarządowe/przedsiębiorców do zgłaszania swoich przedstawicieli chętnych do pracy w Komitecie ds. rewitalizacji. Ogłoszenie w tej sprawie będzie opublikowane na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”. Gmina Fałków ubiega się obecnie o dotację na sfinansowania opracowania Programu Rewitalizacji w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.   

 

Dlaczego rewitalizacja

 

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza – wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej – spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanieoraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.

 

Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

Dla kogo jest rewitalizacja

Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. W szczególny sposób wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem.

Program Rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

Kompleksowość Programu Rewitalizacji

Ważne, aby Program rewitalizacji dotykał wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w sposób kompleksowy, to znaczy aby najpierw diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

Ważne jest także zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Fałków, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. Ważne jest, aby planowane działania w różnej mierze dotykały w równej mierze zagadnień zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i kulturowych.

Inne konieczne zasady Programu rewitalizacji

 

Koncentracja – działania rewitalizacyjne dotyczą najbardziej zdegradowanych obszarów w gminie, tj. tam, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.

 

Komplementarność – przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł finansowania.

 

Partycypacja – stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich zainteresowanych

 

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.