Logo Fałków Gmina

POKL

Gmina Fałków rozpoczyna realizację projektu systemowego p.n.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Fałków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lutego 2014 r. do 30 września 2014 r. Na realizację tego przedsięwzięcia przyznano gminie kwotę 174540,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Fałków, poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci. W wyniku realizacji tego projektu powstanie nowy plac zabaw, dostosowane i wyposażone zostaną pomieszczenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych.

„Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Gminie Fałków”

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Gminie Fałków” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główny cel projektu:

- Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju 60 (31 dz., 29 ch.) uczniów klas I-III SP nr 1 i nr 2 w gminie Fałków w okresie od 01.09.2013 do 30.06.2014 

 Cele szczegółowe projektu:

- Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w roku szkolnym 2013/2014

- Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u zdiagnozowanych uczniów w gminie Fałków w roku szkolnym 2013/2014 

- Rozwój zainteresowań oraz uzdolnień uczniów klas I-III szkól SP 1 i SP 2 w gminie Fałków ze szczególnym wzmocnieniem kompetencji poprzez dodatkowe zajęcia w roku szkolnym 2013/2014

 Obie szkoły w Gminie Fałków realizują zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 3) na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli obu szkół programów indywidualizacji.

 W obu szkołach będą realizowane następujące zajęcia:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i  pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (120 h w ciągu roku).

Prowadzący: Alina Pluta, Aleksandra Sarleja

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (120 h w ciągu roku).

Prowadzący: Renata Michalska, Wiesława Nowak 

  1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (60 h w ciągu roku).

Prowadzący: Joanna Chojnacka          

  1. Zajęcia rozwijające plastyczne zainteresowania uczniów (60 h w ciągu roku).

Prowadzący: Beata Gonerka 

 

Zajęcia będą odbywały się bezpośrednio po lekcjach. Zajęcia logopedyczne będą prowadzone w grupach 4 osobowych, pozostałych liczebność nie przekroczy 8 uczniów.

Projekt pn."Przedszkole Żyrafy Matyldy"

Projekt pn." Przedszkole Żyrafy Matyldy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

O PROJEKCIE

 

 

 

 

Gmina Fałków realizuje projekt pn. Przedszkole Żyrafy Matyldy. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez stworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

 

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

W ramach projektu utworzone zostaną dwa punkty przedszkolne, w tym jeden z dwiema grupami zlokalizowany w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Fałkowie oraz jeden przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie.

 

Okres realizacji projektu: 01 października 2013r. - 30 czerwca 2015r.

 

Projekt skierowany jest do 54 dzieci w wieku 3-4 lata z terenu Gminy Fałków, w tym do 25 dziewczynek i 31 chłopców. Wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.

 

W ramach projektu zapewniamy:

 

      40 godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie)

 

zajęcia z języka angielskiego (po 4 godziny w miesiącu)

 

 ]-   zajęcia z rytmiki – muzyczno-ruchowe (po 4 godziny w miesiącu)

 

opiekę logopedy i psychologa (po 4 godziny w miesiącu)

 

 ]-   wycieczki / imprezy okolicznościowe

 

 -    całodzienne wyżywienie!

 

Każdemu dziecku zapewniamy także, na zajęciach edukacyjnych, materiały plastyczne i techniczne.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja do projektu trwa od 01.10.2013r. do 11.10.2013r. Odbywa się ona w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i równości szans.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy, w szkołach, u sołtysa w każdym sołectwie oraz w Biurze Projektu a także w formie elektronicznej do pobrania z naszej strony internetowej.

 

Pobierz potrzebne dokumenty:

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do projektu

 

 

Wypełnione formularze należy składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

O przyjęciu decydować będzie komisja kwalifikacyjna w skład której wchodzić będą: Kierownik projektu jako przewodniczący oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy wyznaczonych przez Wójta Gminy. Obrady komisji odbędą się po 13.10. Po kwalifikacji dziewczynek i chłopców zostaną wywieszone w gminie listy przyjęć (rankingowa i rezerwowa). Podsumowaniem rekrutacji będzie spotkanie organizacyjne mające na celu przekazanie szczegółowych informacji związanych z funkcjonowaniem przedszkola, zachęceniem rodziców do aktywnej współpracy i zaangażowania w jego działalność.

 

Gdyby osiągnięcie zakładanego poziomu rekrutacji było zagrożone, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca poprzedzona osobistymi spotkaniami pracowników projektu z mieszkańcami gminy.

 

Poniżej przedstawiamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawierający poszczególne etapy rekrutacji, terminy, opis sposobu składania dokumentów.

 

Pobierz potrzebne dokumenty:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wiedza i umiejętności otwierają świat

Gmina Fałków realizuje Projekt  Nr WND-POKL.09.01.02-26-228/13 pn: „Wiedza i umiejętności otwierają świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jest to projekt o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia edukacyjnego dla 160 uczniów szkół z terenu gminy Fałków poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, wyrównawczych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyjazdach edukacyjnych oraz obozach językowych.

Okres realizacji projektu: 01 września 2013r. - 30 czerwca 2015r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

Więcej o projekcie na stronie: http://www.gimnazjumfalkow.pl/

Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepszą przyszłość

W okresie od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie będzie realizował projekt systemowy pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepszą przyszłość”.

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

 Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych.  Dzięki szkoleniom z zakresu „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych”,  aktywizacyjno – motywacyjnemu oraz doradztwu zawodowemu uczestnicy nabędą nowe kwalifikacje zawodowe, umiejętność poruszania się po rynku pracy, nabędą wiarę i pewność we własne siły do pozyskania zatrudnienia.

 

Szkolenie oraz doradztwo zakończy się uzyskaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.

Edukacja podstawą sukcesu

Gmina Fałków realizuje Projekt  Nr WND-POKL.09.01.02-26-148/12 pn: „Edukacja podstawą sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jest to projekt o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia edukacyjnego dla 150 uczniów szkół z terenu gminy Fałków poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, wyrównawczych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyjazdach edukacyjnych oraz obozach językowych.

Okres realizacji projektu: 01 września 2012r. - 31 sierpnia 2013r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

 

Więcej o projekcie na stronie: http://www.gimnazjumfalkow.republika.pl/

Przedszkole-Marzenia się spełniają!

Gmina Fałków realizuje Projekt  Nr WND-POKL.09.01.01-26-034/12 pn: „Przedszkole - marzenia się spełniają!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez stworzenie nowych miejsc przedszkolnych. W ramach projektu utworzone zostaną trzy punkty przedszkolne, w tym dwa zlokalizowane przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie oraz jeden przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie.

Okres realizacji projektu: 01 września 2012r. - 31 sierpnia 2014r.

Projekt skierowany jest do 60 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Fałków, w tym do 29 dziewczynek i 31 chłopców. Wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

Strona internetowa Projektu: http://www.wymarzone-przedszkole.pl/ 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.