Logo Fałków Gmina

News

News zdjęcie id 514

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

03.01.2023

Wójt  Gminy  Fałków ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań publicznych w  zakresie   kultury  fizycznej  i  sportu  w  2023  roku.

Do otwartego konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

 1. Rodzaj zadania publicznego i termin realizacji:
  1. Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Fałków poprzez prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych w sposób doraźny i cykliczny oraz organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach - sport masowy i rekreacyjny.
  2. Termin realizacji zadania: od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r.
  3. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Fałków na realizację zadania w 2023 r. –  65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł)
 2. Zasady przyznawania dotacji:

ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

III.Termin i miejsce składania ofert:

oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku”  do dnia 25 stycznia 2023 r.  do godz. 1500 osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data wpływu) w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26 -260 Fałków, pokój Nr 110.

IV.Sposób przygotowania oferty:

Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku określonym w załączniku nr 1 do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Oferta musi obejmować całość zadania.

1. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienia do działania w imieniu oferenta(ów).

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji mogą być uzupełnione w ciągu 48 godzin. O dostrzeżonych brakach formalnych Gmina zawiadamia podmiot w sposób dla niego najbardziej dogodny. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie mogą być rozpatrywane ze względów formalnych.

2. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie tut. Urzędu. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrzeniu ofert określa art. 15 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

VI. Zadania tego samego rodzaju zrealizowane w 2022 r. oraz koszty ich realizacji  z uwzględnieniem wysokości dotacji:

 1. Zadanie pn. ” Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Fałków poprzez prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych w sposób doraźny i cykliczny oraz organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowo-rekreacyjnych – sport masowy i rekreacyjny”

– koszt zadania: 69 000,00 zł ; udzielona dotacja – 65 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fałkowie Tel. 044 787 3535.

/-/ Henryk Konieczny - Wójt

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.